طرح جلد کتاب شهید فرهنگ سید مرتضی آوینی

کتاب شهید فرهنگ: سید مرتضی آوینی در آینه خاطرات

شهید فرهنگ عنوان خوبی برای سید مرتضی #آوینی است. طراحی و محتوایش هم خواندنی است؛ ساده و روان. خاطرات این کتاب ابعاد گوناگون زندگی او را بیان کرده است.

آوینی این کتاب، همان‌طور که از عکس روی جلد پیداست، فقط نماز شب نمی‌خواند، بلکه عصبانی می‌شود و فحش هم می‌دهد. تنها در جوانی چون جوانان ریش پروفسوری و سبیل نیچه‌ای نمی‌گذارد بلکه در پیری هم پیراهن آبی لی می‌پوشد. به عکس روی جلد نگاه کنید.

آوینی به صورت جهادی و آتش‌به‌اختیار ۱۸ ساعت در روز کار می‌کند و سه ساعت می‌خوابد.

فقط دوربین به دست نیست، بلکه هی می‌خواند و هی می‌نویسد.

از بستن بزرگراه به خاطر اسب‌سواری دختر رئیس‌جمهور عصبانی است، اما برای جذب حداکثری سینماگران به انقلاب اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

در عین حال، آوینی شجاعانه به نقد جبهه خودی می‌پردازد و...

به کوشش یاسر عسکری؛ دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

نشر دفتر معارف قم


www.Qafase.ir | @Qafase
با کتاب، تازه بمانید:
:point_right: ble.im/join/ZTk3NGIyNT