در تکاپوی بهشت زمینی نوشته دکتر #محمد_جبارپور اثری درباره چیستی، ضرورت و ماهیت #غرب‌شناسی به مثابه فضای حاکم بر ما!

انتقادی، عالمانه و روان

نشر #سدید

۱۱۲ ص، رقعی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: