علی شرفخانلو که شهید شد، معاون تدارکات لشکر عاشورا بود، البته قبلش آزمون‌های زندگی شهیدانه‌اش را قبول شده بود.

او را #از_چشم‌های خانواده و دوستانش به تماشا بنشینید.

نوشته #حسین_شرفخانلو

نشر #روایت_فتح

۱۷۶ ص، رقعی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: