مجموعه #شعر تماشایی #میلاد_عرفانپور

شاعر محبوب و انقلابی

فقط رباعی نیست، غزل و نیمایی هم دارد.

نشر #شهرستان_ادب

۱۶۰ص، رقعی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: