#رمان رقص در دل آتش توان #سعید_عاکف را در قالب داستان نشان داد. خیلی زودتر از این‌ها باید می‌خواندمش.

#دفاع_مقدس

#لبنان

#پس_از_جنگ

۳۳۶ ص، رقعی

نشر#ملک_اعظم

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: