اخیراً #خاطرات نه‌چندان شگفت #سعید_عاکف را خواندم؛ خوب بود.

#دفاع_مقدس واقعاً گنجینه بی‌پایانی است.

نشر #ملک_اعظم

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: