#رمان موفق «پسران دوزخ، فرزندان قابیل» نوعی تبیین شیعه است در برابر جریان تکفیری که در بستر ماجرای یک آدم‌ربایی انجام می‌شود.

#مجید_پورولی_کلشتری

نشر #عهد_مانا

اعتراف می‌کنم بسیاری از مباحث این کتاب را نمی‌دانستم.

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: