با خواندن کلبه عمو تم، با ابعادی از ظلم آشنا می‌شوید و واقعیت سیاه #غرب را درک می‌کنید. در کودکی فکر می‌کردم عمو تم، سیاه‌پوست خوبی است. اکنون می‌فهمم غرب، عمو تم می‌سازد تا ظلم‌پذیری مظلومان را ترویج کند. حال آنکه همین زیر بار ظلم رفتن یکی از سه عامل اصلی پیدایش ظلم است.

نشر #امیرکبیر، جیبی، ۷۰۴ ص

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: