#شهید_علی_هاشمی خیلی مرد بود‌. او با شناسایی هور، بن‌بست‌شکنی کرد و سرنوشت جنگ عوض شد.

نشر #نیلوفران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: